Disclaimer

Op het gebruik van de website van SieMatic keukenontwerpers zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van SieMatic keukenontwerpers stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door SieMatic keukenontwerpers met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. SieMatic keukenontwerpers kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins.

SieMatic keukenontwerpers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan SieMatic keukenontwerpers niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

SieMatic keukenontwerpers kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving en de programmatuur van deze website rusten bij SieMatic keukenontwerpers en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, waaronder het framen van deze website, voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SieMatic keukenontwerpers niet toegestaan.

Persoonsgegevens

SieMatic keukenontwerpers houdt zich het recht voor ingevoerde persoonsgegevens, waaronder NAW en/of mailgegevens, op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten. Lees hier meer over in ons privacy beleid.

E-mail

Indien u een E-mail bericht van SieMatic Keuken Ontwerpers ten onrechte heeft ontvangen, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@keukenontwerpers.nl

Afmelden kan te allen tijde hier: afmelden

Aan berichten via E-mail inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. SieMatic Keuken Ontwerpers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in E-mail berichten. Meer informatie over SieMatic Keuken Ontwerpers vindt u hier.

Terug
Sluiten